Tehetséggondozás

Tehetséggondozás

Tehetségpontként való működésünk valamint Nevelési programunkban megfogalmazott értékek azt a célt szolgálják, hogy a ránk bízott gyermekek adottságaikkal, képességeikkel, fejlődésükkel, szervezett és spontán tapasztalataikkal összhangban, minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket.

Tehetséges gyermekek kiszűrésének módjai közül az alábbiakat alkalmazzuk, igazodva az óvodás korú gyermekek életkori sajátosságaihoz:

– Esetmegfigyelés

– Személyiség megfigyelés /tulajdonságlista alapján (óvodás korcsoportra jellemző)

– Tehetségdiagnosztikai mérések / bemeneti és kimeneti szintmérés / kreativitás, motiváció, intelligencia területén pszichológus közreműködésével

 

Tehetséggondozásunk célja:

– felismerni a tehetséget és megjelenési formáit

– segíteni a gyermeket a továbbfejlődésben

– kielégíteni a kiemelkedő képességű gyermek megismerési, alkotási és speciális szükségleteit erős oldalának fejlesztése)

– a tehetséges gyermek tehetséggel összefüggő gyenge oldalának erősítése (pszichomotoros és érzelmi – akarati éretlenség)

– megfelelő szeretetteljes légkör biztosítása.

 

Tehetséggondozó műhelyfoglalkozások területei:

“Varázsceruza” – Kézműves műhely

Célja:

A gyermek élmény és fantáziavilágának vizuális, szabad önkifejezésének biztosításával:

– a gyermekek tér, forma, színképzetének gazdagítása

– Esztétikai, szép iránti nyitottság, igényesség alakítása.

– Finom kézmozgás ügyesedése a technikákkal való megismerkedés

– Újraalkotással alkotókészség, kreativitás fejlesztése

 

“Harmatcsepp” természetismereti tehetségműhely

Tehetséggondozó tevékenységünk a környezeti neveléshez kapcsolódik, a szociális, életviteli és környezeti kompetenciák kialakítására, fejlesztésére irányul. Elsődleges célunk a környezetkultúra és a biztonságos életvitel szokásainak kialakításával a környezettudatos magatartás megalapozása,- kirándulások, túrák, barlang és múzeumlátogatások, – pedagógiai és természettudományos módszerek alkalmazásával, szülők bevonásával. Olyan ökológiai komplex szemléletmód megalapozása, mely rávilágít arra, hogy a természetben mindenre szükség van. Kiemelt területe a szociális kompetencia fejlesztése, a gyermekekben az egymás közötti kapcsolat erősítése, az együttérzés, a beleélő, beleérző képesség, az együttműködési képesség fokozása. A hagyományos pedagógiai módszerek mellett speciális természettudományos módszerek kerülnek előtérbe: megfigyelés, leírás, összehasonlítás, becslés-mérés, vizsgálódás, amelyeket az óvodáskorú gyermekekkel természeti környezetben egyaránt végeztethetünk. Fontos eleme (i) a személyiség különböző összetevőit érzékenyítő, ún. szenzitív játékok.

Cél:

A tehetséggondozó műhelyfoglalkozásokon részt vevő gyermekek harmonikus személyiségfejlesztése.

Önbizalom megerősítése

Alakuljon ki reális önértékelésük

Társismeretük gazdagodjon.

A játékos kísérletek vizsgálódások, és a közös megfigyelések során formálódjon kapcsolattartásuk

Vitás kérdéseket, problémahelyzeteket tudjanak hatékonyan megoldani

Fogadják el felváltva egymás irányítását.

Megalapozni a környezettudatos magatartásukat természettudományos módszerek alkalmazásával

Fejlődjön az együttérzés, a beleélő és beleérző képességük

Képesek legyenek önálló gondolkodásra

Váljon értékké képzelőerejük, a szabálytartó képességük, a helyzet felismerési és döntési készségük

Célunk , hogy az átlag feletti , intellektuális képességekkel, kreativitással és feladat elkötelezettséggel rendelkező tehetségígéreteknek olyan foglalkozást biztosítsunk ami a tág érdeklődési területüket kielégíti , illetve tovább bővíti.

 

„Kisgyalog” logikai tehetségműhely

„A sakk, mint oktatási eszköz” bevezetésének elsődleges célja: a személyiségfejlesztés, a tehetséggondozás, a kritikai gondolkodás fejlesztése. A gyermekek megismerkednek olyan matematika kifejezésekkel, mint a sor, oszlop, vonal, átló, egyenes, alapsor. A sakktáblán kapnak egyéni, páros, és csoportfeladatokat, amihez elengedetlenül szükséges a koncentrált figyelem és a divergens gondolkodás. A sakkfigurákkal különböző játékokon keresztül elsajátítják a sakk összes szabályát, ami által tovább fejlődik: kreativitásuk, lényeglátásuk, memóriájuk. Észrevesznek összefüggéseket, ok-okozati viszonyokat, kialakul gyakorlatias szemléletmódjuk, önálló döntéshozatalra lesznek képesek.

 1. A sakk, mint oktatási eszköz bevezetésének elsődleges célja:
 • a személyiségfejlesztés,
 • a tehetséggondozás,
 • a kritikai gondolkodás fejlesztése.
 1. Másodlagos célok:
 • a sakk táblajáték alapismeretek elsajátítása,
 • a logikus gondolkodás képességének kialakítása,
 • önálló döntéshozás kialakítása,
 • összefüggések, globális folyamatok felismerése,
 • önálló tapasztalatgyűjtés, adatfeldolgozás gyakorlatának kialakítása,
 • gyakorlatias szemlélet kialakítása,
 • a kreativitás növelése,
 • memóriafejlesztés,
 • kialakul reális önértékelésük,
 • fejlődik az együttérzés, a beleélő és beleérző képességük,
 • további cél, hogy az átlag feletti, intellektuális képességekkel, kreativitással és feladat elkötelezettséggel rendelkező tehetségígéreteknek olyan logikai foglalkozást biztosítsunk, a sakk táblajáték keretében, ami a tág érdeklődési területüket kielégíti, illetve tovább bővíti.