Óvodai beiratkozás


Felvételi kérelem (docx)

KÖZLEMÉNY
a 2024/2025. óvodai nevelési évre történő beiratkozás rendjéről

Tisztelt Szülők!  NYÍLT NAPOT NEM TARTUNK!

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.)EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről az alábbi közleményt tesszük közzé:

A gyermekek óvodai beíratásának időpontja mindhárom óvodában

2024. április 23-án 08-16 óra között,

2024. április 24-én 8-18 óra között lesz.

Az óvodák elérhetőségei

Maglódi Hétszínvirág Művészeti Óvoda: 2234 Maglód, Rákóczi u.1-3.

Tel.: 06-29-325-189

Email cím: hetszin@maglodovoda.hu

Maglódi Napsugár Óvoda:                     

2234 Maglód, József Attila krt. 29.,

Tel: 06-29-325-193

Email cím: napovi01@gmail.com

Maglódi Szivárvány Óvoda:                     2234 Maglód, Lövéte utca 10-12.

Tel: 06-29-740-508)

Email cím: szivarvanyovoda@maglod.hu

Az óvodák működési körzetét a Közlemény Melléklete tartalmazza.

Az újonnan jelentkezők felvételéről a 2024/2025. nevelési évre a jogszabályban megfogalma­zottak alapján, a folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően dönt az óvoda igazgatója.

A nevelési év 2024. szeptember 1-től – 2025. augusztus 31-ig tart.

A gyermek felvétele nem a jelentkezés sorrendjében történik. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden Maglódon lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A szülő – a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével – az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül – 2024. május 9-ig – írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvoda-igazgatót.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt) 8. § (2) bekezdés szerint a  gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, – ha a szülő a gyermek negyedik életévének betöltését megelőzően már kérelmezte, úgy újabb – kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (fővárosi és megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala) felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvoda-igazgató vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárási határidő ötven nap. (fővárosi és megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala)

A 2024/2025-ös nevelési évben a 2021. szeptember elseje előtt születetteknek kötelező a részvétele.

A beiratkozáshoz szükséges közokiratok, dokumentumok:

 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítója és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
 • esetlegesen a gyermek betegségeit igazoló dokumentumok,
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája,
 • amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik a sajátos nevelési igényről szóló szakvélemény,
 • az étkezési térítési díj megállapításához a gyermekvédelmi kedvezményről, tartós betegségről, 3 vagy több gyermek nevelése esetén a családi pótlék folyósításáról szóló igazolások.

A már óvodába járó gyermekeket nem kell beíratni.

Sajátos nevelésű igényű gyermekek ellátása

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek kötelező fejlesztése, ellátása elsődlegesen, működési körzettől függetlenül abban az intézményben történik, amelynek alapító okiratában szerepel a meghatározott zavar, fogyatékosság fejlesztését biztosító ellátási forma.

Maglódi Hétszínvirág Művészeti Óvoda

A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai körében az intézmény ellátja az olyan ép értelmű sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye alapján:

–   beszédfogyatékos gyermekek,

–   enyhe pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek.

Az intézmény ellátja a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátásán belül a tehetséggondozást.

Maglódi Napsugár Óvoda

A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai körében az intézmény ellátja az olyan ép értelmű sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye alapján:

– autizmussal élő, integrálható gyermekek.

Maglódi Szivárvány Óvoda

A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai körében az intézmény ellátja az olyan ép értelmű sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye alapján:

– hallássérült érzékszervi fogyatékossággal élő,

– enyhe pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek.

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:

A 3. életévet betöltött gyermek beíratásának elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (Szabs. tv.) 247. §-a az alábbiak szerint szankcionálja:

1) Az a szülő vagy törvényes képviselő

 1. a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,
 2. b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,
 3. c) akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága – kivéve a gyermekvédelmi gyámsága – alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt,

szabálysértést követ el.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott szabálysértés miatt szabálysértési felelősségre vonásnak egy nevelési évben, egy tanítási évben egyszer van helye.

A Szabs. tv. 11. § (1) bekezdése szerint „A pénzbírság legalacsonyabb összege … ötezer forint, legmagasabb összege százötvenezer forint, szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértések esetén háromszázezer forint.”

Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és az igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a tizenegy nevelési napot, az óvoda igazgatója a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot.

Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a húsz nevelési napot, az óvoda igazgatója haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, a család- és gyermekjóléti központot, családból kiemelt gyermek esetén a gyermekvédelmi szakszolgálatot.

Nem magyar állampolgár gyermek felvétele

A nem magyar állampolgár kiskorú akkor válik óvodai ellátásra jogosulttá, ha

 1. a)menekült, oltalmazott, menedékes, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 25/B. § (1) bekezdés b) pontja alapján befogadott jogállású,
 2. b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,
 3. c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló törvény hatálya alá tartozik és huzamos tartózkodási jogosultsággal, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell.

A Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgár, ha megfelel a meghatározott feltételeknek, az óvodai nevelést a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe. Az a nem magyar állampolgár, aki az oktatásért felelős miniszter meghívólevelével rendelkezik, a meghívólevélben meghatározott ellátást a magyar állampolgárokkal azonos feltételek szerint veheti igénybe.

Az a nem magyar állampolgár, aki nem tartozik az (1)–(6) bekezdésben foglaltak hatálya alá – ha nemzetközi szerződés vagy jogszabály másképpen nem rendelkezik –, az óvodai, iskolai és kollégiumi ellátásért, továbbá a pedagógiai szakszolgálat igénybevételéért díjat fizet. A díj nem haladhatja meg a szakmai feladatra jutó folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát. A köznevelési intézmény igazgatója a díjat a fenntartó által meghatározott szabályok alapján csökkentheti vagy elengedheti.

Értesítés a döntésről:

Az óvoda igazgatója az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: 2024. május 23.

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda igazgatója a döntésről értesíti az előző óvoda igazgatóját.

A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.

A jogorvoslati eljárás szabályai:

A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül  a szülő a jegyzőnek címzett, de az óvoda igazgatójának átadott felülbírálati kérelmet nyújthat be. Az óvoda-igazgató döntése tekintetében a Nkt. 37.§ (1-3) bekezdései, valamint 38. § alapján fenntartó (jegyző) jár el és hoz másodfokú döntést.

Az eljárás illetékmentes, a jegyző a döntés jogszerűségét vizsgálja.

A szülő a jegyző döntését közigazgatási ügyben eljáró bíróság előtt megtámadhatja. A keresetlevelet a bíróságnál kell benyújtani.

Maglód, 2024. március 22.

 1. Takács Béla sk.
  aljegyző


A Közlemény 1. számú melléklete

A Maglódi Hétszínvirág Művészeti Óvoda működési területe
(területi beosztás)

Ady Endre utca (Liszt F. utcától – József Attila krt-ig), Aradi vértanúk utca, Árpád vezér utca (Liszt F. utcától – Petőfi S. utcáig), Aulich Lajos utca, Babits Mihály utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, Bartók Béla utca, Bellus János tér, Bem József utca (Sallai utcától – Linné K. utcáig), Beszterce utca, Bethlen utca, Bocskai utca, Damjanich utca (Sallai utcától – Linné K. utcáig), Darwin Károly utca, Deák Ferenc utca, Domján Edit utca, Dózsa György utca, Ecseri utca, Eszterházy János utca, Erkel Ferenc utca, Fehérvári utca, Forrás utca, Fő utca, (Wodiáner utcától – Linné K. utcáig), Fűzfa utca, Galilei köz, Gutenberg sor, Hold utca, Homokbánya utca, Horváth Mihály utca, Irinyi köz, János utca, Juhász Gyula utca, Kacsó Pongrác utca, Kállai Pál utca, Kálmán utca, Kálvin utca, Kastély köz, Kepler János utca, Kinizsi utca, Kismarton utca, Klauzál utca, Klotild utca, Kodály Zoltán utca, Kolozsvár utca, Kopaszhegyi dűlő-páskom, Kosztolányi Dezső utca, Kölcsey Ferenc utca, Könyves Kálmán utca, Kőrösi Csoma utca, Külterület tanya, Liliom utca, Liszt Ferenc utca, Lovassy utca, Lőtér utca, Luther Márton utca, Madách Imre utca, Magyar László utca, MÁV állomás őrházak, Mendel Károly utca (Bajcsy Zs. utcától – Babits M. utcáig), Munkácsy Mihály utca, Nagy Lajos király utca, Nagyvárad utca, Nap utca, Öregszőlő utca, Páskom köz, Patak köz, Péceli utca, Petőfi tér, Puskás Tivadar utca, Rákóczi utca (Fő utcától – József A. krt-ig), Rózsa utca, Sallai utca, Semmelweis utca, Sorompó utca, Sugár út, Székely Mihály utca, Szélesdűlő Külterület, Szent István tér, Szentgyörgyi Albert utca, Szondi utca, Táncsics Mihály utca, Teleki Sámuel utca, Thököly utca, Toldi utca, Tompa Mihály utca, (Sallai utcától – Linné K. utcáig), Torda utca, Tóvik köz, Ulicska gyalogjáró, Ungvár utca, Vak Bottyán utca, Vámbéry Ármin utca, Vámosladány utca, Wodiáner utca

A Közlemény 2. számú melléklete

A Maglódi Napsugár Óvoda működési területe
(területi beosztás)

Ady Endre utca (József Attila körúttól – Erzsébet körútig), Andrássy utca, Apafi utca, Arany János utca, Árpád park, Árpád vezér utca (Petőfi S. utcától a Kossuth L. utcáig), Attila utca, Bajza utca, Baross utca, Bata Ferenc utca, Báthori utca, Batthyány utca, Bem József utca (Linné K. utcától – Jászberényi útig), Bercsényi utca, Beregszász utca, Csáktornya utca, Damjanich utca (Linné K. utcától – Jászberényi útig), Dankó Pista utca, Dobó István utca, Eötvös utca, Erzsébet körút, Fő utca (Linné K. utcától – Jászberényi útig), Garay utca, Határ utca, Hunyadi utca, Irányi Dániel utca, Jászberényi út, Jókai Mór utca (Martinovics tértől – Katona J. utcáig), József Attila körút, Károly Róbert utca, Késmárk utca, Kisfaludy utca, Kossuth Lajos utca, Linné Károly utca, Martinovics tér, Mendel Károly utca (Babits M. utcától – Jászberényi útig), Móricz Zsigmond utca, Perczel Mór utca, Petőfi utca, Rákóczi utca (József Attila körúttól – Erzsébet körútig), Szegfű utca, Szigetvár utca, Tinódi utca, Tisza utca, Tompa Mihály utca (Linné K. utcától – Jászberényi útig), Vörösmarty utca, Wekerle utca

A Közlemény 3. számú melléklete

A Maglódi Szivárvány Óvoda működési területe
(területi beosztás)

Bezerédi utca, Csokonai utca, Dráva utca, Fogaras utca, Gábor Áron utca, Hargita köz, Hármashegyi utca, Háromszék utca, Hernád utca, Homoród utca, Huszár köz, Jókai Mór utca (Katona József utcától), Katona József utca, Királyhágó utca, Klára utca, Lehel utca, Lövéte utca, Majláth utca, Maros utca, Mátyás király utca, Mendei út, Mikszáth Kálmán utca, Pasteur Lajos utca, Rába utca, Rákos mezeje utca, Reviczky utca, Rózsaszál utca, Rudolf utca, Széchenyi utca, Szív utca, Szurony köz, Tápió utca, Toroczkó köz, Túzberek utca, Tüzér köz, Vág utca, Verecke utca, Wodiáner ipari park ipartelep, Wodiáner tanya, Zrínyi utca.